Personuppgiftspolicy

För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som kontaktar oss via formulär på odla.se, prenumererar på nyhetsbrev eller digitala tjänster och besöker vår webbplats. I den här policyn kallar vi det ”våra tjänster” för enkelhetens skull. 

Sättet odla.se behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum. 

Vem är ansvarig?

Odla.se är ansvarig för den behandlingen av uppgifter som sker inom ramen för våra tjänster. 

Odla.se är ett initiativ taget av LRF Media AB och Blomsterlandet i Sverige AB. 

Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna 

  • Ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster, webbplatser och appar. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR. 
  • Leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR
Vad har ni för berättigat intresse att behandla uppgifter om mig?

Vi behandlar uppgifter om dig med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse för att: 

  • Ta kontakt med dig i enlighet med dina intressen när du använder skickar ett formulär på webbplatsen 
  • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar 

De uppgifter som behandlas för att ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar är t ex namn, e-post, företag, roll,  postnummer och liknande.  

I båda fallen bedömer vi därför att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter som namn, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, IP-adress. Även uppgifter om intressen och engagemang samlas in i vissa sammanhang. Vi samlar också in information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker. 

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis: 

  • om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier 
  • när du lämnar din e-post när du kontaktar oss via ett webbformulär 

På våra webbplatser samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp analysverktyg.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, sparas, analyseras och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för utveckling av våra tjänster. 

Odla.se kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller andra digitala kanaler t ex någon av våra appar och sociala medier. 

Odla.se lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller för något av de andra syften som beskrivits ovan. 

Odla.se kan även dela med sig av uppgifter om dig till andra företag inom LRF-koncernen och Blomsterlandet i Sverige AB.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev används och sparas uppgifter om dig till dess att du avanmäler dig från nyhetsbrevet. 

Om du har besvarat någon av våra enkäter används och sparas uppgifter om dig till dess att du väljer att ta tillbaka ditt samtycke.

Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta odla.se så hjälper de till. 

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till odla.se. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål. 

Du når vår oss på

info@odla.se 
LRF Media AB, Franzengatan 1b 
112 51 Stockholm 

Odla.se är ett partnerskap mellan utvalda trädgårdsaktörer som syftar till att skapa förutsättningar för morgondagens trädgård och odling.​

Odla.se – Copyright 2020.